Насоки относно информацията, предоставяна периодично на ЕSMA от агенциите за кредитен рейтинг