Насоки относно измерване на риска и изчисляването на глобалния риск за някои видове структурирани ПКИПЦК