Guidelines & Recommendations

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την περιοδική πληροφόρηση που παρέχεται στην ESMA από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Насоки относно информацията, предоставяна периодично на ЕSMA от агенциите за кредитен рейтинг

BG  - Преводът е предоставен от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз.