ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
651
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
ITMG X Benchmarks X Corporate Information X Careers X MiFID - Investor Protection X Prospectus X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
28/09/2012 2012/388 DE Leitlinien zu einigen Aspekten der MiFID-Anforderungen an die Compliance-Funktion , Guidelines & Recommendations PDF
361.42 KB
28/09/2012 2012/388 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένες πτυχές των απαιτήσεων της λειτουργίας συμμόρφωσης που προβλέπονται στη MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
408 KB
06/07/2012 2012/388 EN Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance function requirements Guidelines & Recommendations PDF
305.13 KB
28/09/2012 2012/388 ES Directrices acerca de ciertos aspectos de los requisitos del órgano de verificación del cumplimiento de la MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
359.25 KB
28/09/2012 2012/388 ET Suunised finantsinstrumentide turgude direktiivis (MiFID) sätestatud vastavuskontrolli funktsiooni käsitlevate nõuete teatud aspektide kohta , Guidelines & Recommendations PDF
313.13 KB
28/09/2012 2012/388 FI Ohjeet compliance- toimintoa koskevista MiFIDin vaatimuksista tietyiltä osin , Guidelines & Recommendations PDF
247.93 KB
28/09/2012 2012/388 FR Orientations concernant certains aspects de la directive MIF relatifs aux exigences de la fonction de vérification de la conformité , Guidelines & Recommendations PDF
367.34 KB
06/02/2014 2012/388 HR Smjernice o određenim aspektima MiFID-ovih zahtjeva vezanih uz funkciju praćenja usklađenosti Guidelines & Recommendations PDF
269.15 KB
28/09/2012 2012/388 HU Iránymutatások a megfelelési funkcióra vonatkozó MiFID-követelmények bizonyos szempontjairól , Guidelines & Recommendations PDF
362.16 KB
28/09/2012 2012/388 IT Orientamenti- su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità di cui alla MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
356.35 KB
28/09/2012 2012/388 LT Gairės dėl tam tikrų FPRD atitikties užtikrinimo funkcijai nustatytų reikalavimų aspektų , Guidelines & Recommendations PDF
372.16 KB
28/09/2012 2012/388 LV Pamatnostādnes par noteiktiem FITD darbības atbilstības kontroles funkcijas prasību , Guidelines & Recommendations PDF
355.06 KB
28/09/2012 2012/388 MT Linji gwida dwar ċerti aspetti tar-rekwiżiti tal-funzjoni għall-konformità tal-MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
362.34 KB
28/09/2012 2012/388 NL Richtsnoeren met betrekking tot bepaalde aspecten van de MiFID-eisen voor de compliancefunctie , Guidelines & Recommendations PDF
357.72 KB
28/09/2012 2012/388 PL Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem , Guidelines & Recommendations PDF
369.1 KB
28/09/2012 2012/388 PT Orientações sobre determinados aspetos dos requisitos associados à função de verificação do cumprimento no quadro da DMIF , Guidelines & Recommendations PDF
365.51 KB
28/09/2012 2012/388 RO Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii , Guidelines & Recommendations PDF
362.63 KB
28/09/2012 2012/388 SK Usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek MiFID týkajúcich sa vykonávania funkcie dodržiavania (compliance) , Guidelines & Recommendations PDF
375.81 KB
28/09/2012 2012/388 SL Smernice o določenih vidikih zahtev funkcije skladnosti iz direktive MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
365.04 KB
28/09/2012 2012/388 SV Riktlinjer om vissa aspekter av kraven för funktionen för regelefterlevnad enligt MiFID , Guidelines & Recommendations PDF
346.11 KB