ESMA LIBRARY

The ESMA Library contains all ESMA documents. Please use the search and filter options to find specific documents.
1237
DOCUMENTS

REFINE YOUR SEARCH

Sections

Type of document

Your filters
MiFID - Investor Protection X MiFID - Secondary Markets X Corporate Information X Guidelines and Technical standards X
Reset all filters
Date Ref. Title Section Type Download Info Summary Related Documents Translated versions
04/09/2014 2014/1133 el Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με την εφαρμογή των αρχών των CPSS-IOSCO για τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους Guidelines & Recommendations PDF
290.81 KB
EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10/06/2013 2013/322 EL Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας Guidelines & Recommendations PDF
314.83 KB
Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας
28/03/2012 2012/197 el Κατευθυντήριες γραμμές για τη μέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης ορισμένων τύπων δομημένων ΟΣΕΚΑ σε κινδύνους , Guidelines & Recommendations PDF
275.24 KB
16/07/2012 ESMA 2011 EL Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών- Ετήσια έκθεση 2011 Annual Report PDF
173.61 KB
This is a summary of the 2011 annual report of ESMA.
28/11/2014 ESMA 2013 AR EL Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) Annual Report PDF
334.14 KB
EL - Η παρούσα μετάφραση έγινε από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
02/04/2013 2013/74 EL Εξαίρεση για δραστηριότητες ειδικής διαπραγμάτευσης και πρωτογενούς αγοράς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης , Guidelines & Recommendations PDF
561.83 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 ET Ühisedsuunised järelevalvealase tegevuse lähendamise kohta seoses finantskonglomeraatide järelevalve koordineerimise korra sidususega , Guidelines & Recommendations PDF
170.75 KB
01/10/2013 2013/606 CS Zásady a postupy v oblasti odměňování (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
343.56 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01/PL Załącznik I: Szablon dla procesu mapowania dla konglomeratu finansowego (załącznik JC 2014 070) , Guidelines & Recommendations XLSX
81.46 KB
22/12/2014 JC/GL/2014/01 HR Zajedničke smjernice o konvergenciji nadzornih praksi koje se odnose na dosljednost sporazuma o nadzornoj suradnji za financijske konglomerate , Guidelines & Recommendations PDF
222.2 KB
07/02/2014 2014/154 PL Zagrożenia związane z inwestowaniem w produkty złożone , Investor Warning PDF
359.91 KB
17/12/2012 2011/188 FI Yhteistyö, joka kattaa EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset siirrot luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) No 513/2011 mukaisesti Guidelines & Recommendations PDF
176.19 KB
Yhteistyö, joka kattaa EAMV:n, toimivaltaisten viranomaisten ja alakohtaisten toimivaltaisten viranomaisten väliset siirrot luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EU) No 513/2011 mukaisesti
22/12/2014 JC/GL/2014/01 FI Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä , Guidelines & Recommendations PDF
162.25 KB
02/04/2013 2013/74 PL Wyłączenie w przypadku działalności animatora rynku oraz działalności na rynku pierwotnym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego , Guidelines & Recommendations PDF
628.33 KB
01/10/2013 2013/606 PL Wytyczne w sprawie zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID) , Guidelines & Recommendations PDF
323.25 KB
03/07/2013 2013/232 PL Wytyczne w sprawie prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy w sprawie ZAFI Guidelines & Recommendations PDF
748.44 KB
Wytyczne w sprawie prawidłowej polityki wynagrodzeń na mocy dyrektywy w sprawie ZAFI
28/03/2012 2012/197 pl Wytyczne w sprawie pomiaru ryzyka i obliczania ogólnego narażenia na ryzyko w odniesieniu do niektórych rodzajów UCITS strukturyzowanych , Guidelines & Recommendations PDF
272.91 KB
21/08/2012 2012/387 PL Wytyczne w sprawie pewnych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących odpowiedniości , Guidelines & Recommendations PDF
352.93 KB
28/09/2012 2012/388 PL Wytyczne w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem , Guidelines & Recommendations PDF
369.1 KB
04/09/2014 2014/1133 pl Wytyczne i zalecenia w zakresie wdrażania zasad CPSS-IOSCO dotyczących infrastruktur rynków finansowych w odniesieniu do kontrahentów centralnych Guidelines & Recommendations PDF
270.73 KB
PL - Tłumaczenie wykonane przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.